Keï je letné poèasie skutoène horúce, padne dobre osvieženie v jednom z idylických jazier.


KÚPANIE V RAKÚSKU

Kúpanie v nive - Hohenau an der March

Lužné kúpalisko v Hohenau je prírodné kúpalisko s detským ihriskom a lúkou na ležanie. Ohranièená oblas s 3.000 m2 s håbkou vody 1 meter slúži na kúpanie pre deti. Lužné kúpalisko hranièí s areálom na volný èas s beachvollyballovým, volleyballovým, streetballovým, futbalovým a tenisovým ihriskom.

Od roku 1998 je povolené chyta na nive ryby. Ryby však nesmiete kàmi, kvôli udržaniu kvality vody. Rybárske lístky obdržíte bezplatne na obecnom úrade.

V zime môžete na týchto zamrznutých vodstvách korèuova.

viac informácií

 hore


Terasovité kúpalisko v Dürnkrut

Hodné návštevy je aj takzvané terasovité kúpalisko v Dürnkrut, ktorého lúky na ležanie sa terasovito rozprestierajú na svahu.

V lete a cez víkendy sa tu èasto poriadajú veèierky a zábavy. Kúpalisko sa pri nich ponorí do pestrých farieb a mládež oslavuje.

viac informácií

 hore


Kúpalisko plné zážitkov v Rabensburg

Kúpalisko v Rabensburg leží na zaèiatku Dyjskej nivy a ponúka detský bazén so šmykavkou a športový bazén s odrazovým mostíkom. Ku kúpalisku neodmyslitelne patrí velká lúka na ležanie a beachvolleyballové ihrisko.

V športovom a kultúrnom centre v okolí lužného kúpaliska sa dá podniknú ešte vela aktivít: dráha pre skatebordistov, rôzne športové ihriská pre streetsoccer a tenis. K dispozícii je aj detské ihrisko.

viac informácií

 horeKÚPANIE NA SLOVENSKU

Jakubovské jazero

Istotne idylický rybník pri Jakubove, vhodný na kúpanie, leží len niekolko kilometrov za Záhorskou Vsou. Presne medzi Angern (na rakúskej strane) a Malackami (na slovenskej strane).

Ponorte sa tu do vtáèieho raja: v šašine sa cítia potápka chocholatá a hrdzavka potápavá velmi dobre.

 hore


Prírodné kúpalisko v Malých Levároch

Piesková pláž v Malých Levároch leží uprostred rekreaènej oblasti "Rudava", ktorá zahàòa viacero jazier. Popri volnom vstupe si môžete vybra z rôznych možností, ktoré Vám príroda ponúka: plávanie, chytanie rýb, alebo iné vodné športy.

Kto má po kúpaní ešte ch previes sa na bicykli, môže si vybra z viacerých cyklotrás. Priamo na Morava Cyclica (March-Panorama-Radweg - Cyklotrasa moravskou panorámou) leží kamienková pláž. Ani cyklotrasa s náuèným chodníkom nie je odtiato ïaleko. Výlety sa dajú robi napríklad na bicykli smerom na Velké Leváre, kde môžete vidie najväèšie zachované habánske sídlo v celej Európe. Na prenocovanie sú v ponuke rôzne možnosti: bungalovy, motel, alebo stan.

 hore


Piesková pláž v Sekulách

Keï budete nasledova odboèku hneï za obcou Sekule (smerom na Kúty) asi po cca 200 - 300 metroch, nájdete viacero pokojných jazier s pieskovou plážou a pieskovým lôžkom, obklopené borovicami.

Toto prírodné kúpalisko robí dojem najmä svojo vemi èistou vodou. Vstup je volný a Vy si tu môžete vychutnáv príjemné kúpanie a chytanie rýb. V blízkosti jazier sú chatky, ktoré sa dajú prenaja.

 hore


Plavecký Štvrtok

Jazero s pieskovým lôžkom a pieskovou plážou ponúka velkolepú možnos na kúpanie a rybárèenie. Aj ostatné vodné športy sa tu dajú vykonáva. Priamo pri jazere v malom stánku s obèerstvením dostanete èerstvé ryby, zmrzlinu a pivo. Kempisti musia zájs pár kilometrov ïalej.

V blízkosti leží Kamenný mlyn s pestrou gastronomickou a ubytovacou ponukou.

 hore
   
KÚPANIE V RAKÚSKU

Kúpanie v nive - Hohenau

Terasovité kúpalisko v Dürnkrut

Kúpalisko plné zážitkov v Rabensburg


KÚPANIE NA SLOVENSKU

Jakubovské jazero

Prírodné kúpalisko v Malých Levároch

Piesoèná pláž v Sekulách

Plavecký Štvrtok