urzeitkrebs_lang Moravsko-dyjska niva spolu s regiónom Neusiedlersee sú jednými z posledných európskych útoèíš pravekých rakov. Je nanajvýš pravdepodobné, že praveké raky vznikli v mori a existujú už 280 miliónov rokov.

Sucho ich vajcia dokážu preži desaroèia, pravdepodobne aj storoèia. Stojatá voda a dostatoèná teplota sú predpokladmi, že larvy sa z týchto zachovaných vajíèok vyliahnu a poèas niekokých dní dosiahnu pohlavnú zrelos.


Život v teplom moèiari

Zaplavené lúky nivy, ktoré sú udržiavané a obhosporadúvané roníkmi, sú ideálnym životným priestorom pre život pravekých rakov. Praveké raky opätovne prispievajú k tomu, že moravská niva je na jar atraktívnym miestom pre vodné a brodivé vtáctvo: sú dôležitou súèasou ich potravy.


TIP

Obzvláš dobre pozorova sa dajú tieto malé živé tvory na mokrej lúke pri marcheggskej prašnej veži a v oblasti pri železniènej stanici v Marcheggu "Lange Lüssen". Tu sa pohybuje mnoho druhov poèas záplav.

Sprievodcovia prírodouponúkajú pútavé exkurzie do sveta pravekých rakov.

NIVA | ZÁŽITOK

Tajný tip Morava a Dyje

Divoké lužné lesy

Bobor stavite

Lúky pod vodou

Svet pravekých rakov

Mystické vàby

Kvitnúca niva

Piesoèné duny & piesoèné kopce