blumen_lang

Po jarných záplavách rozkvitne niva v žiarivých farbách. Táto nádhera pretrváva od marca do konca augusta, farebný šat sa mení takmer každý mesiac.

Prvým jarným poslom po záplavách je žltokvitnúci blyskáè. Jeho listy obsahujúce vitamín C sa v minulosti bol èasto používaný na prípravu šalátov.

V apríli pokryjú nivu drobné biele bledule.

Od mája sa dajú nájs konvalinky a medvedí cesnak. Kvôli podobnému tvaru ich listov sa dajú ahko zameni. Cesnaku podobný zápach je charakteristický pre medvedí cesnak.

V júni a júli kvitnú letné bledule.


Životné prostredie hospodárskych lúk

blume_freigestellt Takzvané hospodárske lúky vznikli pôsobením èloveka. Najèastejšie dva krát do roka bolo opakovaným kosením zabránené novému prírastku v pôvodnom lesnom revíre nivy.

I keï lúky znamenajú urèitý zásah do prírody, majú veký význam predovšetkým pre poèetné druhy vtákov. Predstavujú pre ne potravinovú základòu ako aj priestor pre kladenie vajíèok.

Aby sa udržalo minimum životného prostredia pre tu žijúce vtáky a hmyz, musia by vlhké a zaplavované lúky chránené pred znièením a intenzívnym hospodárskym využívaním.


Na ceste za poznaním cez lúky nivy

Na rakúskej strane sa dajú nájs napríklad v Hohenau a v Drösingu zaujímavé pásma lúk.

Pre Moravsko-dyjsku nivu na slovenskej strane sú charakteristické ïaleko siahajúce plochy lúk. Osobitým zážitkom je náuèný chodník medzi Devínom a Vysokou pri Morave. Tento vedie cez územie najväèších vlhkých lúk Moravsko-dyjskej nivy.

Sprievodca prírodouponúka napínavé výlety za poznaním na lúkách nivy na oboch stranách.

schwertlilie Vo vlhkých lúkách nachádzajú svoj domov vzácne na modro žiariace kosatce sibírske a na žlto kvitnúci mlieènik.


NIVA | ZÁŽITOK

Tajný tip Morava a Dyje

Divoké lužné lesy

Bobor stavite

Lúky pod vodou

Svet pravekých rakov

Mystické vàby

Kvitnúca niva

Piesoèné duny & piesoèné kopce