1278 - 1918


Rakúsko a Slovensko v Habsbuskom mnohonárodnostnom štáte

Po tom ako maïarský krá Ludvig II. padol v bitke pri Moháèi proti Turkom, ocitlo sa Maïarsko v roku 1526 pod nadvládou Habsburskej ríše. Ferdinand Habsburský sa stal maïarským kráom a Slovensko zostalo do roku 1918 súèasou Habsburského mnohonárodnostného štátu. Krajina bola spustošená náboženskými bojmi poèas 30-roènej vojny, vpádom Švédov v roku 1645 ako aj Turkov a prepadov kuruci na zaèiatku 18. storoèia.


Rozkvet poèas mierového obdobia

Keï znovu zavládol mier, boli postavené mnohé nádherné zámky a iné nákladné stavby šlachtických zakladateov: Zámky v Dürnkrut a Jedenspeigen, kostol Panny Márie vo Vekých Levároch (gróf Kollonitz), hrad v Stupave (rod Pálffyovcov) a zámky na Moravskom poli.


schloss_duernkrut_quer TIP

Zrenovovaný zámok v zámok v Dürnkrut je jedným z najdôležitejších dôkazov histórie obce. V 18. storoèí už nestál v popredí jeho obranný význam, ale spåòal obytnú funkciu pre pnstvo.


Habánske sídlo

Vo Vekých Levároch sa nachádza najväèšie zachované habánske sídlo v celej Európe. Habáni boli novokrstenci a sídlili tu v 16. storoèí. Habánsky dvor budí pozornos neobyèajnou èistotou a poriadkom. Typické pre habánske domy sú hlinené steny natreté na bielo a vysoké, machovo-zelené slamené strechy s obytným priestorom v podkroví.CESTA |ÈASOM

Doba kamenná

Doba bronzová

Doba železná

Sahovanie národov

Stredovek

Habsburgovci

20. storoèie