AVýchodiskový bod tejto turistickej cesty je cukrovar v Hohenauer na Marchstrasse (Forsthausgasse). Putovanie Vás povedie k zaujímavým miestam na pozorovanie vtákov (vogel.schau.plätze). Z pozorovacej veže pri chladiacom jazere, alebo z pozorovacej skrýše pri naplavovanej kotline budete ma nádherný výhad na pestrý svet vtákov. Na krúžkovacej stanici môžete pozorova ornitológov pri svojej práci. Návšteva sa oplatí v každom roènom období: kolónie èajok na jar, zhromažïovanie brodivého vtáctva na jeseò, tisíce husí a kaèíc na jeseò, ale aj vzácne druhy vtákov ako napríklad potápka èiernokrká, èakajú, kým ich objavíte.

Buï po hrádzi popri rieke alebo po rybárskej ceste pokraèujte po ceste ïalej až k ústiu rieky Dyje do Moravy. Cez nádhernú krajinu nivy až k jednému starému rybníku, v ktorom sa teraz znova chovajú kapre, ohrozené pred vymretím.

Táto turistická trasa vedie cez široké polia naspä do dediny s "Nebengasseln" (vedajšie ulièky), ktoré sú ovplyvnené slovanskou kultúrou: malé domy, zaradené blízko veda seba, èasto bez predzáhradky. Popri romantickom kúpeli v nive,vhodný na osvieženie, alebo si spravte chu na zastávku na peknom vínnom kopci.

Dåžka trasy: ca. 8 km

viac informácií ako PDF-Files:
strana 1 (71,6 kB)
strana 2 (68,3 kB)

Turistické trasy v Rakúsku

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggWANDERWEGE SLOWAKEI

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín