Vychádzajúc z Ringelsdorf bedete putova cez malé ulièky do Niederabsdorfu.

Už z dialky je vidie pôsobivý zámok v Niederabsdorf ,v ktorom je jazdecký dvor. Kto by si chcel z Niederabsdorfu odskoèi do vínnych kopcov, môže po ceste pozorova starú radarovú stráž: z podzemného bunkru so sklenou strechou bol v druhej svetovej vojne pozorovaný vzdušný priestor východnej hranice. Vinárska ulièka v Niederabsdorfe je známa predovšetkým pre jej priateských vinárov. Možno vás jeden, alebo druhý zláka pohárikom dobrého vína do svojej pivnice. Po vyhåbenej ceste vedie trasa ïalej, von k Dyje s poèetnými idylickými mlynmi.

"Velké lúky" Ringelsdorfu so svojimi kopèekmi a preliaèinami sú obzvláš typické pre moravské lúky. Pahorkovitý ráz krajiny, umožòuje susedstvo zón trstín, mokrých lúk s gragiolou lekárskou a striedavo vlhkých lúk s pálèivkou pochybnou. Spoloène s mnohými ïalšími druhmi rastlín vzniká farebná mozaika. Lúky sú olemované vàbami, ktoré sú typické pre túto krajinu. Tieto zároveò slúžia ako oznaèenie hranice a sú pravidelne zrezávané - na hlavu. Vïaka takémuto pravidelnému a správnemu orezávaniu konárov vàb nachádzajú divé husi miesto na hniezdenie, ale aj vzácny chrapkáè poný, kalužiak èervenonohý alebo cibík chocholatý sa v tejto krajine cítia príjemne.
Popri hrádzi sa môžete ís pozrie na ornitologickú stanicu Hohenau-Ringelsdorf, na ktorej môžete pozorova ornitológov pri krúžkovaní rôznych vtákov. Spätná cesta do Ringelsdorf vedie priamo popri Krenn-Mühle (Chrenový mlyn), ktorý je ešte dnes v èinnosti.

Dåžka trasy: 15 km

viac informácií ako PDF-Files:
Strana 1 (128 kB)
Strana 2 (92,4 kB)

Turistické trasy v Rakúsku

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín