Putovanie zaèína v Drösing. Cez lúky nivy, piesoèné kopce a vínne ulièky Vás cesta povedie do Waltersorfu a zase naspä do bodu, z ktorého ste vyšli.

V "centre vàb" Drösingu sa vàby spracúvajú rozmanitými spôsobmi s vekým angažmá: nepoužívajú sa len ako palivové drevo, ale aj na pletenie, každoroène vznikajú nové a nové živé umelecké diela poèas Sviatku vàb cez víkend na kvetnú nedeu. Na peknom Kirchenplatz (námestie) môžete obdivova napríklad zasadený zelený pavilón, ktorý bol zapletený hosami sviatku vàb spolu s medzinárodnými umelcami.

Putovanie Vás povedie popri hrádzi z dediny do pôsobivej lužnej krajiny so svojimi nádhernými vàbami, typickým znakom tejto krajiny okolo Drösing. Chodník Vás povedie až k "Wasserburg" (vodný hrad), dôkaz o tom, že tam ležal praveký Drösing. Medzi šašinou a stromami v Dyjskej priekope sa skrýva do dnes zachované obranné zariadenie.

Z hrádze sa Vám naskytne nádherný výhad na široké lužné lúky s bohatým svetom vtákov. Pieskové kopce, ktoré vznikli poèas storoèí naplaveninami rieky Moravy sú dnes porastené borovicami. Na otvorených priestranstvách sa dajú pozorova botanické skvosty ako lepkavá silenka èervená, alebo kyjanka sivá.

Po ceste naspä do Drösing už môžete vidie dojemné políèka: malé zeleninové záhradky, ovocné záhrady a hostince, ktoré ležia mimo obce, vytvárajú mnohotvárnu mozaiku plnú kvetov a vtáèích zvukov. Svoj výlet môžete príjemne ukonèi v dedinskom hostinci, alebo pri mladom víne.

Èerství a posilnení by ste mali navštívi aj Waltersdorf. Tu sa nežne túlia barokový kostol a milá vínna ulièka k stúpajúcej kopcovitej krajine Weinviertel. Tu sa Vám naskytne pekný výhad na dedinu a nivu pri Drösingu.

Dåžka trasy: 7,5 km

viac informácií ako PDF-Files:
Strana 1 (92,7 kB)
Strana 2 (214 kB)TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín