Turistická trasa vedie od Zámku Jedenspeigen cez vínny kopec Sierndorfu, do Lužnej krajiny s obzvláš idylickým màtvym ramenom, nazvaným "Hufeisen" (podkova), potom naspä k východiskovému bodu.

Návšteva zámku Jedenspeigen vïaka dokonalej dokumentácii pripomína osudnú bitku z roku 1278 medzi èeským kráom Otakarom II. a Rudolfom I. von Habsburgskyým. Hrozno, ktoré vyrástlo a dozrelo na Goldbergu (Zlatý vrch) a lisuje a prešuje v idylických, siahodlhých vínnych pivniciach v Jedenspeigen. Teplé, suché vinice, ovocné stromy a malé násypy Goldbergu (Zlatého vrchu) sú obzvláš hodnotným životným priestorom pre sokolov myšiarov, kanárikov poných a jašterice. Z návršia kopca sa dá vychutnáva vekolepý výhad na Moravské pole, dediny na Slovensku až po Malé Karpaty.

Na rozkošnom vínnom vrchu Siernodrfu rozprávajú prastaré lisovne a viechy o stároènej vinárskej tradícii a robia chúky na krátku zastávku v nich. Po dobrom odpoèinku sa pokraèuje ïalej po obci, popri idylicky ležiacom kostole. Mimochodom: oplatí sa vidie aj Heimatmuseum (vlastivedné múzeum)v starej udovej škole so zaujímavými nálezmi z mladšej doby kamennej až po novovek. Ani lužnú krajinu v Sierndorfe by ste nemali prepás. Patrí k najhodnotnejším èastiam Moravskej nivy.

Pri hrádzi odporúèame malú potulku k takzvanej "Hufeisen" (podkova), obzvláš idylické màtve rameno Moravy a zároveò raj pre vodné vtáky, žaby a ryby. Turistická cesta vedie po hrádzi ïalej, ale odboèky Vás èasto zlákajú dolu k rieke Morave. Cez široké polia vedie turistický chodník naspä do Jedenspeigen.

Dåžka trasy: 15 km

viac informácií ako PDF-Files:
Strana 1 (106 kB)
Strana 2 (76,9 kB)

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín