Turistická trasa vedie od Zámku Dürnkrut dolu k rieke Morave, po hrádzi cez polia vtedajšom bojisku znova naspä k východiskovému bodu.

V zámku Dürnkrut sa nachádza malá výstava o osudnom boji v roku 1278. Medzi obcami Dürnkrut a Jedenspeigen stojí presne tam, kde èeský krá Otakar II. zvíazil nad Rudolfom I. von Habsburským pamätný kameò. Najlepšie bude, ak sa zapoèúvate do rozprávania sprievodcu, ktorý Vám porozpráva o všetkom, èo sa v 13. storoèí na tomto historickom poli udialo.

Podniknú by ste mali aj výlet do vinárskej obce Waidendorf. Popri pekných vínnych ulièkách, ktoré subujú otvorené dvere, láka aj jazdecká stajòa a "Archehof" (dvor nazvaný poda Noemovej Archy), na ktorom sa chovajú ohrozené staré druhy zvierat.

Dåžka trasy: 7 km

viac informácií ako PDF-Files:
Strana 1 (100 kB)
Strana 2 (98,5 kB)

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - Marchegg



TURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín