Táto zaujímavá vychádzka lesom zaèína v Stillfriede pri idylickom kostole, ležiacom na Kirchenberg (kostolný vrch) a vedie ïalej z vekej èasti po vyhåbenj ceste. Informaèné tabule, ktoré popisujú stromy, svojrázne kry, funkciu lesa a zvieratá žijúce v tejto oblasti, Vás budú sprevádza všade naokolo Kirchenberg (Kostolný vrch). Vrch je obývaný už 30.000 rokov, potvrdzujú to poèetné nálezy. Od roku 1994 patrí pod ochranu pamiatok.

Trasa vedie popri násypoch, ktoré boli v minulosti vybudované okolo celého vrchu za úèelom ochrany pred nepriatemi. Tieto zemité násypy sa na západe menia na les. Ostatné lesné plochy sú zmiešané listnaté lesy. Pekná je aj prechádzka po lipovej aleji, ktorú dal pri príležitosti jednej návštevy vysadi cisár Franz Josef. Nachádza sa na spojovacej ceste medzi Grub a Stillfried a vedie dolu vrchom. Tu sa dá spoji prechádzka s návštevou Museum für Ur- und Frühgeschichte (Múzeum praveku a ranných dejín). Uvidíte náradia, zbrane, ako aj klenoty a veci dennej spotreby. Keï ste na ceste s väèšou skupinou, dohodnite si prosím vopred termín návštevy múzea.

Dåžka trasy: 1,5 kmTURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín