Putovanie zaèína pri kompe v Angern. Trasa vedie ïalej cez Mannersdorf, cez obec Stillfried a potom naspä k východiskovému bodu.

Charakteristický znak regiónu nájdete v Mannersdorfe: vemi idylický Rochusberg je svedectvom vinohradníctva, produkujúceho kvalitné víno. Mnohé viechy Vás zlákajú na krátku zastávku v nich. Na vrchole Kellerbergu (vínny vrch) sa Vám naskytne z Kaplnky sv. Rochusa nádherný výhad do okolia. Ïalej sa pokraèuje do Stillfriedu, okolo viníc, kvitnúcich úhorov a moravskej nížine s lužným lesom v diake.

Obec Stillfried je pre archeológov na celom svete pojmom. Na najužšom priestore boli objavené stopy 30.000 rokov starej histórie, od staršej doby kamennej až po stredovek. Vínny kopec s mnohými vínnymi pivnicami by ste si nemali nacha újs. Stillfried je totiž aj náleziskom najstaršieho semena vínnej révy v strednej Európe, ktoré dokazuje vinohradníctvo na tomto území už pred 30.000 rokmi v dobe bronzovej. Snáï budú dvere jednej, èi druhej viechy otvorené. Oplatí sa krátka zachádzka ku Bergkirche (kostol na vàšku) v Stillfried-Grub. Cez nádhernú stromovú alej dôjdete zase dolu do obce, kde máte možnos navštívi Ur- und Frühgeschichte-Museum (Múzeum praveku a ranných dejín).

Spä po Stillfrieder Kellerberg (vínnom kopci Stillfriedu) Vás povedie okružná trasa cez vínne ulièky Stillfriedu. Cesta spä do Mannersdorfu fascinuje znovu a znovu pôsobivým výhadom do okolia. Z Mannersdorfu vedie cesta po rovnakej ceste naspä do Angern.

Dåžka trasy: 15 km

viac informácií ako PDF-Files:
Strana 1 (110 kB)
Strana 2 (65,5 kB)
Mapa (46,3 kB)

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín