Turistická trasa s 11 tématickými tabuami zaèína v Hohenau an der March. Èas Moravskej cyklotrasy vedie popri rieke Morave smerom na Morvský Svätý Ján do chránenej krajinnej oblasti. Ïalej do Velkých Levár (Großschützen) a Malých Levár (Kleinßschützen).

V Hohenau an der March cez pontónový most vedie cesta priamom do obce Moravský Svätý Ján. Turistická trasa vedie popri Morave (znaèená cesta) smerom na juh, popri vzácnej lužnej krajine, poliach a smrekových lesoch. Tieto lesy boli nasadené v 18. storoèí na príkaz Márie Terézie. Touto výsadbou bolo zamedzené presunom pieskov - pôdnej erózii.

Moravský Sv. Ján, známy aj ako St. Johann an der March, leží oproti Hohenau. Na ochranu Moravskej nivy bola v Moravskom Sv. Jáne vytvorená chránená prírodná oblas "Ceker-Èertova studòa". Trasa vedie ïalej do "Ciglad". Na náuènom chodníku (informaèné tabule sú preložené do viacerých jazykov), vedúcom cez chránenú krajinnú oblas "Abrod" - raj pre lúènych vtákov ako je chrapkáè poný - vedie trasa až do Velkých Levár (Großschützen) a Malých Levár (Kleinschützen).

Velké Leváre ponúkajú jedineènú atrakciu, ktorou je v Európe jediná zachovaná habánska osada. Na Habánskom dvore máte možnos vidie hodnotné exponáty rôznych cechov. Ale aj barokový kostol s dvoma vežami a bohato èleneným prieèelín. Postavi ho nechal viedenský arcibiskup a kardinál Sigismund Kollonitz v roku 1729 ako pamiatku na obranu proti Turkom.

V blízkosti Malých Levár leží chránená prírodná oblas "Starý Rybník" - útoèište pre moèiarne vtáky. Rybník "Rudava" ponúka nádhernú príležitos na kúpanie a rybárèenie.

Ak máte ešte chu, predåžte si svoju túru: popri Moravskej chránenej hrádzi vedie cesta zase naspä k pontónovému mostu pri Hohenau an der March.

TIP

Táto turistická trasa tvorí èas Moravskej cyklotrasy.

Dåžka trasy: cca 10 km

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín