Trasa s 20 tematickými tabulami vedie z Vysokej pri Morave cez malebné povodie rieky Moravy až k sútoku Moravy do Dunaja pri majestátnej Devínskej kobyle v Devíne.

Vo velkej, hospodárstvom ovplyvnenej obci Zohor, juhovýchodne od Vysokej pri Morave, bolo v 18. storoèí pestované konope a v 19. storoèí zelenina. Tradícia pestovanie zeleniny a predovšetkým cibule je dodržaná do dnes.

Ved¾a hlavného mesta Bratislavy leží Stupava prvé menšie mesto za hranicou. Prvá písomná zmienka o Stupavskom hrade pochádza z 13. storoèia. Išlo o kráovský vodný hrad, ktorý v priebehu dejín zmenil svojich majiteov, ale aj svoju podobu. V 17. storoèí bol hrad prestavaný na kaštie. Dnes slúži ako domov dôchodcov.

Pútnické miesto Marianka neïaleko od Stupavy je pre mnohých pútnikov známa pod pojmom Maienthal. Známa je predovšetkým neobyèajným prameòom v blízkom lese, popod barokovou kaplnkou.

Turistický chodník vedie ïalej do Devínskej Novej Vsi Toto predmestie Bratislavy leží priamo na rieke Morave. Je ovplyvnené kombináciou dedinskej architektúry a panelákov.

Prírodná rezervácia "Devínska Kobyla" (medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom) - sa majestátne rozprestiera nad sútokom Moravy a Dunaja ako aj nad nížinou "Borská nížina". Je to jedineèná oblas v ktorej žijú teplomilné rastlinné a živoèíšne druhy, ktoré sa inak vyskytujú len v niektorých oblastiach juhovýchodnej Európy. Piesoèné kopce sú náleziskami viac ako 250 rôznych fosílií. More, v ktorom tieto organizmy žili, pokrývalo túto oblas pred približne 14 až 16 miliónmi rokov.

Obec Devín je známa predovšetkým prastarým hradom Devín, ale aj svojím znamenitým ríbezovým vínom. Hrad bol postavený na skalnatej vyvýšenine s nádherným výhadom na Moravské pole a dunajské nábrežie. Hrad bol v roku 1809 Napoleonovou armádou znièený a v 19. storoèí sa stal symbolom slovenského znovuzrodenia. Bralo hradu je prírodná pamiatka so vzácnou panónskou flórou a faunou. Kto chce, môže sa z Devína preplavi loïou na rakúsku stranu, do Hainburgu.

TIP

Turistický chodník je èasou Moravskej cyklotrasy.

Dåžka trasy: cca 23 km

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín