Bad Rabensburg Romantická Dyjska niva
Špeciálna ponuka sprievodcu prírodou pre deti
Kúpalisko na okraji nivy
Športové a kultúrne centrum
Poèetné podujatia, prázdninové hry

Rabensburg je najsevernejšia obec Moravsko-dyjskej nivy a leží presne na rieke Dyje. Tu hranièí región s Èeskou republikou.


Fascinujúce zaplavené lúky

Rabensburgské zaplavné lúky sú nie len ozajstná pastva pre oèi, ale predstavujú hodnotný životný priestor pre poèetné vtáctvo a vzácne rastlinstvo. Mozaika zostavená z vlhkých, mierne vlhkých a suchých lúk je ideálnym priestorom pre kladenie vajíèok pre brodivé vtáctvo, ako napríklad: kalužiak èervenonohý a moèiarnica mekotavá. Aj bociany a vzácne dravé vtáky, ako haja tmavá a haja èervená sa tu cítia dobre.

Uhrzeit Krebse Rolnícke lúky sú kosené dva krát do roka - po skonèení periódy zatopenia: koniec mája po jarných záplavách a zaèiatok septembra, keï sa vrátia možné záplavy spôsobené dažïom. Takto domáci rolníci podstatnou mierou prispievajú k tomu, že praveké raky, ktoré tu žijú už miliónov rokov, naïalej nachádzajú ideálne podmienky pre život.


Impozantný zámok Rabensburg

Jedna z najstarších stavieb tejto oblasti je zámok Rabensburg, jedineèná pastva pre oèi návštevníka. Bývalý drevený hrad z 11. storoèia bola v roku 1200 rozšírená na kamenný hrad.

Maximilián von Lichtenstein, si vyvolil Rabensburg za svoje oblúbené sídlo, v 17. storoèí vystaval napokon zámok na dnešnú podobu. Dlhé aleje vedúce k polovníckym domèekom a ïalekosiahle polia svedèia ešte dnes o starom Lichtensteinskom panstve. Samotný zámok je dnes v osobnom vlastníctve.


Bezhranièné možnosti na volný èas

Najlepšie sa dá preskúma romantická niva rieky Dyje v Rabensburgu na okružnej turistickej trase , ktorá vedie z obce von až k pôsobivej krajine. Pre deti a rodiny je k dispozícii špeciálny sprievodca prírodou.

Kto má chu na ïalšie zážitky, osvieži sa na kúpalisku na okraji nivy. Alebo navštívy športové a kultúrne centrum, kde je vea možností pre deti a mládež: nádete tu dráhy pre skateboardistov a rôzne športové ihriská na beachwolleyball, streetsoccer a tenis. Hodné návštevy je aj múzeum Richard-Simoncic-Museum, kde sa výstavy každý rok obmieòajú.

Popri každoroènom Sviatku bazy sa každoroène konajú prázdninové hry. Ponúknuté sú rôzne stanovištia s hrami. Stretávajú sa tu rodiny a deti z Rakúska, Èiech, Slovenska a Maïarska. Pri týchto hrách sa môžeme lepšie spozna, nadviaza priatestvá a odbúra "hranice v hlavách".


KONTAKT
www.tiscover.at/rabensburg
www.rabensburg.at
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden