Hohlweg Niederabsdorf Typické lužné lúky a vàby
Vzácne vtáky a obojživelníky
Krúžkovacia stanica Hohenau - Ringelsdorf
Konský zámok
Zasnené vinárske ulièky

Ringelsdorf a Niederabsdorf leží bokom pri Moravskej nive na rieke Zaya, voakedy obávaná kvôli jej záplavám. Dnes je skrotená, už len èas schátraných mlynov dokazujú jej divý tok.


NAJVÄÈŠIE SÚVISLÉ OBLASTI LÚK V EURÓPE

Pôsobivé "veké lúky" Ringelsdorfu so svojimi kopèekmi a preliaèinami sú obzvláš typickými moravskými lúkami: pahorkovitý ráz krajiny, umožòuje susedstvo zón trstín, mokrých lúk s gragiolou lekárskou a striedavo vlhkých lúk s porastom pálèivky pochybnej. Spoloène s mnohými ïalšími druhmi rastlín vzniká farebná mozaika.


TYPICKÝ SYMBOL REGIÓNU: VÀBY

Blumen Lúky sú olemované vàbami rezanými na hlavu. Sú typické pre túto krajinu. Vàby súèasne tvoria pohraniènú oblas a pravidelne sa zrezávajú. Vïaka tomuto tradiènému, správnemu orezávaním vàb nachádzajú divé husi svoje miesto na hniezdenie. Ale aj vzácny chrapkáè poný, haja èervená, alebo cibík obyèajný sa v krajine cítia dobre. Na jar zaznieva zborový spev rosnièiek.


PRE MILOVNÍKOV VTÁKOV

Ak sa budete prechádza po hrádzi smerom na sever, dôjdete k ornitologickej stanici Hohenau-Ringelsdorf. Ornitológovia radi dovolia, aby ste ich pozorovali pri krúžkovaní, alebo Vám spravia exkurziu plnú zážitkov. Vlhké oblasti pozorovacích miest ("vogel.schau.plätze") sú už od roku 1998 vyhlásené za chránenú oblas. Doteraz bolo pozorovaných 200 druhov vtákov.


RINGELSDORF, OBEC S MINULOSOU

Po oboch stranách hlavnej cesty ukazuje Ringelsdorf ešte pôvodné, pôsobivé obrázky dediny z 11. storoèia, keï Bavoráci osídlovali túto oblas.

Vo viniciach Ringelsdorfu sa dá pozrie pôvodná forma "radarovej stráže": z podzemného bunkru so sklenou strechou bol poèas druhej svetovej vojny kontrolovaný vzdušný priestor východnej hranice.


NIEDERABSDORF, ZACHOVANÁ OBEC VO WEINVIERTEL

Zámok, ktorý je už z ïaleka vidie, bývalé sídlo Lichtensteinského panstva - formuje ráz dediny. Dnes tu nájdete jazdecké hospodárstvo, kde si môžu zajazdi zaèiatoèníci, ale aj znalci.

Oplatí sa tiež odboèi do idylicky ležiacej vinárskej ulièky, vedúca z Niederabsdorf-u. Tu môžete navštívi Heimatmuseum (vlastivedné múzeum) v budove starej obecnej školy: uvidíte dedinskú kultúru, starú školskú triedu, ale aj názorné príklady z fauny a flóry. Presne oproti môžete vo vieche necha doznie uplynulý deò.

Ak máte chu, môžete sa vybra na príjemnú prechádzku po okružnej ceste cez obe dediny Ringelsdorf a Niederabsdorf. Odtiato sa dá preskúma vinárska cyklistická túra "Der Muskateller".


Ab-Hof Bäuerin Renate Zeschitz (produkty priamo z dvora)
Obere Hauptstraße 76, Ringelsdorf
Tel. +43 (0) 2536 / 70 88
Celozrnné peèivo a chlieb, cestoviny, víno, tekvicový olej, med


KONTAKT
www.tiscover.at/ringelsdorf-niederabsdorf
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden