Heurigenszene Intenzívne vinohradníctvo
Veký vínny vrch
Vinársky sviatok na jar
Vyhåbená cesta ako prírodná atrakcia
Angažovaná divadelná skupina

Ollersdorf je vemi malebná obec na úpätí Weinviertel. Romantický vínny vrch s približne 200 vínnymi pivnicami a lisovòami patrí k najväèším v regióne. V Ollersdorfe sa pestuje viniè na vekých plochách.


Vinársky sviatok známy až za hranice

Každoroène na jar sa koná "Deò otvorených pivníc", ktorý je známy až za hranice regiónu. Vinohradníci ponúkajú nielen pohad na prácu v pivnici, ale aj ochutnávku vyberaných vín.


Idylické prechádzky vínnymi ulièkami po vyhåbenej ceste

Vyhåbené cesty vznikali poèas stároèí neustálym prejazdom koní a vozov tam, kde cesta nebola spevnená. Stekajúcou vodou zo zrážok sa cesta pomaly prehlbovala a formovala sa do tvaru vyhåbenej cesty.

Zvieratá ju používajú ako odpoèívadlo, alebo ako ústupové miesto. Predovšetkým pre teplomilné druhy vytvára ideálnu mikrokímu.

Dobre znaèená turistická trasa po idylických vínnych kopcoch a jedineènej vyhåbenej ceste Vás pozývajú na prechádzku alebo dlhší výlet.


Divadelná skupina združenie Dorf-Leben Ollersdorf

S vekým angažmá prináša každoroène Divadelné združenie jednu divadelnú hru na javisko. Predstavenia v dedinskom hostinci sa starajú o zábavu a oživenie dedinského spoloèenstva.


KONTAKT
www.ollersdorf.com (Vinohradníctvo a vinári)
www.ollersdorf.at

RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden